Loekken logo

Regulering i gågaden i Løkken

Uddrag af referat fra Teknisk udvalgs møde 11/12/19.
I forbindelse med områdefornyelsen i Løkken har administrationen udarbejdet forslag til et nyt gågaderegulativ for Løkken, "Den lille Gule - for forretningsdrivende i Løkken".  Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet forslag til et nyt gågaderegulativ for Løkken. Dette for at skabe et kvalitetsløft og forenkle såvel gågadens udtryk, de forretningsdrivendes vilkår, samt administrationens muligheder for håndhævelse. Arbejdet er en udspringer af områdefornyelsen i Løkken, hvor der har vist sig et behov for at få ryddet op i individuelle aftaler med forretningsdrivende omkring udstrækningen og anvendelsen af lejede udstillings- og udeserveringsarealer. Administrationen har gennem længere tid været i dialog med borgere, foreninger, grundejere og forretningsdrivende om udviklingen af Torvet. Kommunen, borgere og forretningsdrivende ønsker et levende og aktivt gågadeområde, som tiltrækker flere og inviterer til, at man slår sig ned og nyder Løkken. Der er ønske om et indbydende gågadeområde med en god balance mellem kommercielle tilbud og det offentlige byrum, så alle føler sig velkommen. 
Plantekasser, plinter og gule stole har sat fokus på øvrige fysiske elementer i byrummet, som påvirker den samlede oplevelse af gågadeområdet, men områdefornyelsen kan ikke skabe det ønskede kvalitetsløft alene.
gaagade 1 lille foto
Nyt regulativ Administrationen har med baggrund i ovennævnte udarbejdet forslag til et nyt gågaderegulativ for Løkken, "Den lille Gule – for forretningsdrivende i Løkken". 
Den lille Gule understøtter følgende formål:
 Skabe fælles fodslag omkring udviklingen af gågadeområdet, visuelt og oplevelsesmæssigt, så private og kommunale investeringer kan målrettes, så der opnås størst mulig værdi og effekt for pengene.
 Fastsætte tydelige regler for hvordan de offentlige vejarealer kan anvendes til størst mulig glæde for såvel Løkkens borgere som forretningsdrivende og turister.
 Udforme regler som bidrager til et kvalitetsløft og et sammenhængende visuelt udtryk, der understreger badebystemningen.
 Skabe et enkelt overblik over muligheder og begrænsninger for vareudstilling, skiltning, udeservering m.m.  Inspirere forretningsdrivende til at tage initiativer, som understøtter den fælles vision om et attraktivt byliv i Løkken. Processen har resulteret i følgende vision: ”Gågadeområdet skal være et levende og attraktivt bymiljø året rundt, der tiltrækker flere gæster og besøgende og understreger Løkken som en moderne urban badeby.
gaagade 2
Administrationen anbefaler, at oplevelsen af det åbne og offentlige torv styrkes, og kvaliteten i gågadeområdet løftes med materialer og farver, som understreger den lyse, lette og luftige badebystemning.
Ændringer i forhold til gældende gågaderegulativ Fysisk inventar:
 For at styrke oplevelsen af det åbne, offentlige torv og undgå oplevelsen af et privatiseret torv, stilles der krav om, at udeserveringsarealerne fremadrettet afskærmes med pullerter, plantekasser, transparente glasskærme eller et nyudviklet Løkkenhegn, lavet i træ. De mere transparente afskærmninger lader bygninger og møblementer træde mere frem og giver mulighed for både at sidde i læ og være en del af bylivet som helhed.  Alle parasoller i gågadeområdet skal fremover være råhvide for at skabe en sammenhængende helhed og understøtte en let og luftig badebystemning.
 Der må opsættes to løse skilte i form af A-skilte, og den enkelte forretnings skilte skal være ens og opstillet inden for det lejede areal. Der kan således ikke opsættes eller fastmonteres anden høj eller lav skiltning i udstillings- eller udeserveringsarealerne. Ved meget lange facader kan der opstilles et ekstra skilt pr. 10 m facade ud over 20 m. Udbredelse af udstillings- og udeserveringsarealer:
 På baggrund af et ønske fra Løkken Gågadegrundejerforening foreslås udstillings- og udeserveringsarealer rykket ind til belægningens chaussestensbånd. Det understøtter den gode balance mellem det kommercielle og det offentlige byrum. 
Stadepladser I henhold til visionen er der et ønske om et rigt byliv hele året. Dette kan understøttes ved at bruge gågadeområdet aktivt til stadepladser i en større del af året. Gennem arbejdet med Den lille Gule, fornemmer administrationen dog en vis skepsis omkring kommercielle stadepladser i gågaderne.
gaagade 3 
Direktøren for Teknisk Forvaltning indstiller,
 at Teknik- og Miljøudvalget drøfter regulativets formål,
 at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til om stadepladser skal indgå i regulativet,
 at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til om digitale skilte skal indgå i regulativet,
 at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til udbredelsen af udlejede arealer, og
 at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til ændret praksis for håndhævelse. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget drøftede oplægget og ønsker, at der arbejdes videre med:
 Arealafgrænsning skal tilbage til chaussestenbåndet. Der kan reguleres konkret for enkelte virksomheder.
 Stakitter skal være vindtætte, og der bør være mere end to muligheder.
 Parasoller - lyse farver, ikke en specifik løsning, og med mulighed for diskret reklame på borden.
 Digitale skilte skal indarbejdes nu.  Stadepladser skal indarbejdes nu.
 A-skilte/løse skilte skal ikke være en mulighed. Der kan i stedet arbejdes med faste standere.
Der skal arbejdes med indfasning over 2-3 år.
Dette er uddrag af referat fraTeknisk udvalgs møde 11/12/19. Hele referatet kan læses på Hjørring kommunes hjemmeside.